Sempai-Minimum Rank: 1 Dan (sensei if he/she run his/her own club)
Sensei-Min.Rank: 2-4 Dan
Renshi-Min. Rank: 5 Dan (Shihan if he/she is the Branch President of a country)
Shihan-Min. Rank: 6- 7 Dan
Kyoshi-Minimum Rank: 8-9 Dan
Meijin-Minimum Rank: 10 Dan
Soke-Founder of a style
Kaicho-President